۰
رسول باشاران(ناشناس)

فیزیک مکانیک و تاثیر گرانش