۰

اگر زمین گرد کامل بود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر مدار استوا از مدار قطبین بیشتر نبود چه بر سر زمین می امد؟