۰

ثابت واکنش H2+½O2______H2O در دمای ۷۶۹ درجه کلوین در ۳برابر ثابت سرعت واکنش در دمای ۳۶۸درجه کلوین است انژی فعال سازی چقدر است؟؟