۰

ایا با افزایش فشار دما هم افزایش پیدا می کند.لطفا جوابو با فرمول شرح بدین