۰

درود .. کمترین و بیشترین عمر یک ستاره تا چند سال میتواند باشد؟