۰

آیا جنبش کارگری یکی از جنبش های ملی ایرانیان است؟