۰

تعداد علامت های خط میخی هخامنشی چند مورد بوده است؟