۰

سلام
آیا فشارهوا در الکترولیز کردن آب تأثیر دارد ؟