۰

تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟