۰
ابراهیم نوعی(ناشناس) سعید شعبانی تایید شده

صفحه ای به فاصله ۰.۵mm با سرعت ۰.۲m/s نسبت به صفحه ثابتی در حرکت است.فشار لازم جهت ثابت نگه داشتن این سرعت ۲Pa می باشد.لزجت سیال بین دو صفحه را به دست آورید؟