۰

شخصی برای باا رتن از یک برج دیده بانی یک بار از پلکان مار پیچ به طول۳۶متر و بار وم از طنابی قاعم به ول۱۲ متر استفاده کرده است.نسبت کارنیروی وزن در مرحله ی اول نسبت به مرحلهی دوم چقدر است؟