۰

ماده ای در باقالی هست که در تعیین گروه خونی نقش داره ان ماده چیست؟