۰

اگر شکل و اندازه آنها را در برابر خورشید ترسیم کنید ممنون میشم