۰

ایا فقط با مخلو کردن براده ی اهن با پودر مس می توان الیاژ درست کرد یا باید در ابتدا انهارا ذوب کرد