۰
دانش آموز(ناشناس)

در باره آب و هوا لطفا جواب من رو بدید.