۰

سلام
از کجا بفهمیم که جاذبه ی زمین بر ماه اثر می گذارد