۰

بدنه کشتی های جدید و قدیم از چه نوع فلز ساخته شده اند و چند نوع فلز با هم ترکیب شده اند ???