۰

سلام وقت بخیر.
برای تهیه یک معرف باید ۹ گرم بی سولفیت سدیم را ۸۰ میلی لیتر آب حل کنیم، در ظرف دیگری ۰.۷ گرم سدیم سولفیت بدون آب و ۰.۱۵ گرم ۱ آمینو ۲ نفتول ۴ سولفونیک اسید را در ۱۰ سی سی آب حل می کنیم. سپس دو محلول را با هم مخلوط کرده و به حجم ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم. اما چون بی سولفیت سدیم پودری موجود نیست و تنها محلول در آب آن ۴۸% موجود است. چطور باید برای تهیه معرف از سدیم بی سولفیت محلول به جای پودری استفاده کنیم؟