۰
چ(ناشناس) سعید شعبانی پاسخ انتخاب شده
بستهپرسش برای پاسخ های جدید بسته شده است

چرا گوجه ای که دارای ژن ماهی است در برابر سرما مقاومت بیشتری دارد؟