۰

چرا وقتی دو قطره جیوه (مایع) بهم نزدیکم میشند همدیگه رو می ربایند ولی دو تکه شیشه (جامد)همسان نمیربایند؟ (با توجه به اینکه هم چسبی در جامدات بیشتر از مایعات میباشید)