۰

جدول مقابل حجم گاز تولید شده در واکنشی را نسبت به زمان نشان میدهد.
سرعت متوسط تولید این گاز در ۵ ثانیه ی سوم از واکنش چند مول بر ثانیه است؟(حجم مولی گاز هارا ۲۵ لیتر در نظر بگیرید)

۳۷۵ ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۰ حجم گاز(mL)
۲۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۰ زمان (s)