۰

چرا اکسیداسیون اسید های چرب سیس بیشتر از ترانس است واکسیداسیون کنژوگه بیشتر از غیر کنژوگه است