۰

با سلام
میدانیم که کیهان از ماده و انرژی تشکیل شده است…
پس با این وجود هرچه ماده نباشد انرژی است، و هرچه انرژی نباشد ماده است
و میدانیم که مفهوم انرژی با مفهوم نیرو کاملا متفاوت اند یعنی نیرو، انرژی نیست.
حال می توان گفت نیرو ماده است؟
اگر ماده است یا اصلا هر چیز دیگر مفهومش چیست و تفاوت آن را با انرژی بین کنید(با مثال)
با تشکر