۰

پیوند بین اتم های مولکول اب از چه نوعی است؟
این نوع پیوند را در ازمایشگاه به چه شکلی میتوان شبیه سازی کرد؟