۰

یک لوله کوچک را کج کرده بصورت یک دایره به شعاع r در می آوریم،این دایره را در سطح قائم قرار میدهیم و در آن حجم های مساوی از دومایه که چگالی آنها p1 و p2 است میریزیم به گونه ای که نیمی از حجم لوله اشغال شود. در حالت تعادل زاویه ای که شعاع عبوری از سطح جدایی دومایع با سطح قائم می سازد را بیابید