۰

چرا مزه غذا های خیلی سرد و خیلی داغ احساس نمی شود