۱
عباسقلی(ناشناس) سعید شعبانی پاسخ انتخاب شده
بستهپرسش برای پاسخ های جدید بسته شده است

اسانسور یک رسانا است و میدان در داخلش صفر است و بار خارجی روی سطح ان قرار میگیرد چرا انتن از این عبور نمی کند.