۰

اگر در یک واکنش هسته ای جرم فرآورده ها از جرم مواد اولیه (۲.۶۶۱ضربدر ۱۰ به توان منفی ۲۶ گرم) کمتر باشد،طی این واکنش چند ژول انرژی ازاد میشود؟