۰

سلام. میشه چن تا اسید که phشون بین ۰ و ۱ و چن تا باز که phشون بین ۱۳ و ۱۴ باشه مثال بزنین؟