۰

آیا هنگام آشپزی ؛وقتی ظرف پلاستیکی سهوا در مجاورت حرارت قرار میگیره ،در واقع ذوب میشه ؟
آیا پلیمری سراغ دارین که در حدود دمای بدن ما این اتفاق براش بیافته