۰

طیف های نور مرئی کدوم هستند؟گل نارنجی ، کدوم یک از طیف های نور مرئی رو جذب میکنه