۰
محمدجواد(ناشناس) سعید شعبانی پرسش ویرایش شده

چرا نور در منشور به رنگ های مختلف تبدیل میشود