۰

چرا با توجه به اینکه با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد. چرا چگالی نیز کم میشود در صورتیکه گفته شده در هوای خنک تر چگالی بیشتری خواهیم داشت؟