۰

چرا جاذبه بر گازها و هوا تأثیر ندارد و آنها معلق میمانند؟