۰
ناشناس ناشناس پاسخ حذف شده

چرا در فیزیک وزن را هم نیوتن بر کیلوگرم و هم متر بر مجذوز ثانیه