۰

چرا نور بعد از شکست و هنگام خروج از قطره آب به همان شکلی ک وارد شده یعنی نور سفید،خارج نمیشود؟غلظت محیط هارج قطره ک یکسان است،پس علت چیست؟