۰

آیا قاره هایی که ما بر روی آنها زندگی می کنیم حرکت می کنند؟ این حرکت برای زمان قدیم بوده است یا هم اکنون هم اتفاق می افتد.