۰

دلیل اینکه رعد و برق ایجاد شده و صدای آن به گوش ما می رسد چیست؟