میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی زمین

در نگاه اول میدان مغناطیسی زمین همانند میدان مغناطیسی در نزدیکی یک آهنربای میله ای می باشد.محور میدان مغناطسیس زمین زاویه ای ۱۲ درجه ای با محور جغرافیایی زمین می سازد. دانشمندان دلیل وجود میدان مغناطیسی زمین را در جریان های آهن مایع در هسته زمین می دانند.

قطب های مغناطیسی زمین بعضی اوغات جا به جا می شوند٬ یعنی قطب مثبت مغناطیسی زمین جای خود را با قطب منفی مغناطیسی زمین تعویض می کند. یکی از قطب های زمین در نزدیکی خلیج هودسن کانادا و دیگری در سرزمین ویکتوریا در قاره جنوبگان واقع شده اند. یکی از موارد استفاده از میدان مغناطیسی زمین٬ جهت یابی عقربه ای٬ توسط قطب نمای مغناطیسی می باشد به طوری که عقربه قطب نما به موازات خط مغناطیسی زمین قرار می گیرد.

زمانی که ماهواره ها و ابزار های تجسس فضایی از کره زمین خارج شدند٬ اطلاعات بیشتری در مورد میدان مغناطیسی زمین در اختیار دانشمندان قرار دادند. دانشمندان از این اطلاعات دریافتند که میدان مغناطیسی زمین پیچیده تر از آنی است که بتوان با میدان مغناطیسی یک آهنربای میله ای مقایسه کرد. دانشمندان در این مسیر به کشف جدیدی دست یافتند که نشان می داد میدان مغناطیسی بادهای خورشیدی بر میدان مغناطسیس زمین اثر می گذارد٬ حاصل این برهمکنش میدانی است٬ موسوم به مغناطیس کره. مغناطیس کره ۸۰ هزار کیلومتر به سمت خورشید و ۲۴۰ هزار کیلومتر به سوی مخالف ادامه دارد. اطلاعات بدست آمده از ماهواره اکسپلورر ۱۰ در سال ۱۹۶۱ میلای٬ وجود این دنباله ۲۴۰ هزار کیلومتری را آشکار ساخت.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید