اسفنج

اسفنج

اسفنج

اسفنج ها برعکس ظاهر پیچیده ای که دارند٬گونه های بسیار ساده ای از زندگی هستند که در حدود ۶۰۰ میلیون سال قبل٬ زمانی که هیچ موجود زنده ای بر سطح خشک زمین زندگی نمی کرد٬ انواعی از آنها بر زمین زندگی می کردند.اسفنج ها حیوانات ساده دریای هستند و بیشتر به دریاها و اقیانوس های گرم تعلق دارند٬ اما پاره ای از آنها نیز در دریاهای سرد زندگی می کنند.تعداد اندکی از آنها٬ در آب های شیرین به سر میبرند.بدن یک اسفنج٬ توده ای شبیه به ژله است و درون آن پر از لوله های مختلف است که به سوراخهایی در سطح بدن٬ منتهی می شوند.آب٬ به همراه اکسیزن و تکه های غذا٬ از طریق سوراخها وارد بدن شده٬ درون لوله ها جریان می یابد٬ و بدین طریق حیوان قادر به تنفس و تغذیه می شود.مواد زاید نیز از طریق لوله های دیگر٬دفع می شود.

پس از مرگ یک اسفنج٬ گوشت آن پوسیده و اسکلتش برجای می ماند.برخی از اسکلتها نرم بوده٬ در خانه ها به عنوان لیف یا ابر حمام مورد استفاده می شود.بیشتر اسفنج ها متعلق به خلیج مکزیک و حاشیه دریای مدیترانه هستند.امروزه٬ بیشتر اسفنج ها و ابرهای حمام٬ مصنوعی و از جنس لاستیک یا پلاستیک هستند.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید