با جابجا کردن یک عدد تساوی نادرست زیر را درست کنید هیچ عددی نباید اضافه…