اگرx۵+ax۴+bx۲+x+2=0 باشد, ۱ _۲√ = X. ابتداaوb را بیابید و سپس سایر ریشه های معادله…

با سلام ،چطور میتوان از لحاظ ریاضی اثبات کردx]+x=y] یک تابع یک به یک است…