Zolfigol | جواب ها

ژن ها در جانداران دربرگیرنده صفات آن هاست ماهی که در آب زندگی می کند و دمای آب می تواند به چندین درجه زیر صفر برود...

نمایش پرسش
۱ رای انتخاب شده سعید شعبانی انتخاب شده به عنوان بهترین جواب

در واقع فرایض شما از حیطه علم فیزیک خارج است و وارد حیطه علم متافیزیک و فلسفه ماده می شود با این حال مغز انسان مانند...

نمایش پرسش
۱ رای

نیرو یعنی توانایی و انرژی یعنی توانایی انجام کار پس میشه گفت انرژی یعنی نیروی انجام کار درواقع انرژی نوعی نیرو...

نمایش پرسش
۰ رای

در صورتی در هوای خنک تر چگالی افزایش میابد که در ارتفاع ثابتی باشیم اما افزایش ارتفاع موجب دور شدن از کانون جاذبه...

نمایش پرسش
۱ رای

جرم سنگ را می توان با ترازو اندازه گیری کرد اما در صورت نبود ترازو باید سنگ را در ظرف مدرج و پر از آب بی اندازیم مقدار...

نمایش پرسش
۰ رای

زیرا گیرنده های حس چشایی که در جوانه های زبان قرار دارند به سرما و گرمای شدید حساس هستند و موجب تخریب سلول ها می...

نمایش پرسش
۰ رای

درواقع کاهش یا افزایش نمک هیچ ارتباطی به عصر یخبندان ندارد و تنها عامل مؤثر آن کاهش دما و تغییرات آب و هوایی می باشد...

نمایش پرسش
۰ رای

در واقع نیروی جاذبه با جرم جسم یا ماده رابطه مستقیم دارد یعنی هرچقدر جرم جسم بیشتر باشد جاذبه بیشتری آن را در بر...

نمایش پرسش
۱ رای

زیرا جاذبه با جرم ماده رابطه مستقیم دارد و هرچقدر جرم جسمی کم باشد جاذبه کمتری بر آن تأثیر میگذارد و جرم ناچیز ذرات...

نمایش پرسش
۰ رای

ماده خاکستری مغز و نخاع شامل جسم سلولی و رشته های عصبی فاقد غلاف میلین است بنابراین گره رانویه در آن ها قرار ندارد...

نمایش پرسش
۰ رای
بارگیری پاسخ های بیشتر