۰

فرض کنید برای ذوب یک گرم اهن ۲۵۰ ژول انرژی لازم است