۰

باسلام درباره هدایت پیام عصبی ،چطور با تحریک اولیه و باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در یک نقطه که پتانسیل عمل انجام شد کانال های دریچه دار سدیمی (نقطه بعدی) تحریک می شود؟ اگر پاسختان اختلاف ولتاژ است،لطفا دقیقا بفرمایید که چطور این یون ها باعث اختلاف پتانسیل الکتریکی شده و جریان می یابد. ذهنم در این باره چند وقتی درگیر است.