۰

میخواهم بدانم که چرا این انگل بیشتر در سیاهپوستان سبب بیماری میشود