۰

حساس ترین جنگ ایرانیان با اعراب که دروازه ی فتح ایران بود چه نام داشت؟