۰

اثبات کنید a_1/a+1 گنگ است ، با فرض اینکه a گنگ است