۰

آیا در ماده خاکستری مغز و نخاع گره رانویه وجود دارد؟