۰

ترکیب G-BN مشابه گرافیت است . ولی بر خلاف گرافیت که هادی الکتریکی است ، این ترکیب دارای هدایت الکتریکی نمی باشد . چرا ؟