۰
اسماعیل شفیع پور(ناشناس) سعید شعبانی تایید شده

جاذبه زمین با تمام جاذبه های دیگر فرق دارد